layoutelementlayoutelement
CSU Logo 

Hvad kan du forventeo Kontakt team – for skabelse af kontinuitet i sagsgang og en samarbejdsalliance.

o Udredning - af ressourcer og begrænsninger i forhold til livssituation og kommende bolig.

o Delplan - plan for samarbejdet mellem bruger og kontakt team og §110 myndighed, omkring opholdet på boformen

o Kost – Køkken sørger for sund sammensat kost med fokus på økologi.

o Støtte i forhold til misbrug/psykiske lidelser i et samarbejde med behandler, læge, psykiater, misbrugscenter mv.

o Støtte til selvadministration af medicin

o Støtte til indtagelse af medicin

o Alle får tilbudt ASI (Addiction Severity Index) senest 10 da-ge efter indskrivning, 120 dage efter indskrivning og ved udskrivning.

o Samarbejde med handlekommune.

o Der arbejdes ud fra et servicemål om udredning med bolig-anbefalinger på maks. 120 dage.

o Tilbud om alkohol afrusning i samarbejde med egen læge.

o Tilbud om støtte i egen bolig efter opholdet

Du kan få hjælp til afklaring af din nuværende og fremtidige situati-on med henblik på bl.a. misbrug, økonomi, boligsituation og arbej-de. Du skal være indstillet på at komme tilbage til egen bolig så hur-tigt som muligt.

Efter opholdet kan du få et tilbud om støtte i eget hjem.

Bo støtte (CTI/ICM)

Borgere der efter endt ophold på Sølyst flytter til Horsens kommu-ne får tilbud om støtte i eget hjem. Støtten er en hjælp til en god overgang til egen bolig.
Støtten gives som 9 måneders CTI forløb eller længere varende ICM forløb. Støtten tager udgangspunkt i den enkelte borgeres be-hov og planlægges individuelt og vil foregå i eget hjem eller i nær-miljøet.Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Sundvej 96 8700 HorsensTlf.: 76 29 18 10
E-mail: soelyst@horsens.dk