layoutelementlayoutelement
CSU Logo 

Studerende

Institutionens formål
§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i bo-former til personer med særlige sociale problemer, som ikke har el-ler ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp (jf. bekendtgørelse af lov om social service).

Arbejdsmetoder
Det metodiske afsæt i samarbejde under opholdet på Sølyst er ud fra en tankegang om at borgeren skal mestre eget liv, med støtte fra fagområderne. Der arbejdes efter ”housing first” principperne. I kombination hermed, anvendes relevante metoder og redskaber, som kan støtte den enkelte borger i at nå sine individuelle mål. Me-toderne er bl.a. ASI-screening, motivationsarbejde, relations dan-nelse, spejling, recovery og særligt mestring. Yderligere efterstræ-bes det at inddrage og forpligte relevante samarbejdspartnere i henhold til borgerens problemstillinger.

Uddannelsesinstitution
Sølyst er praktiksted for studerende fra følgende professioner: pæ-dagoger, socialrådgivere, social og sundhedsassistenter samt køk-ken personale.

 


Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Sundvej 96 8700 Horsens

Konst. afdelingsleder Charlotte Jensen


Tlf.: 76 29 18 10
E-mail: soelyst@horsens.dk